หน้าหลัก      ข้อมูลเกี่ยวกับสำนักฯ

ปณิธาน

“บูรณาการการสอนและการเรียนรู้ ของครูและผู้เรียน”

วัตถุประสงค์

  1. จัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปได้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร
  2. พัฒนาบุคลากร รูปแบบกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามมาตรฐานกรอบความรู้ระดับอุดมศึกษา (TQF)
  3. ทำให้การศึกษาทั่วไปมีการบูรณาการได้ทั้งกระบวนการ

วิสัยทัศน์ (Vision)

วิชาศึกษาทั่วไปช่วยสร้างคนให้เป็นคนที่สมบูรณ์  ตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ของมหาวิทยาลัยพายัพ ได้แก่ คุณธรรมนำใจ (สัจจะ) รับใช้สังคม (บริการ) วิชาการก้าวหน้า (แหล่งเรียนรู้)  พัฒนาสู่สากล (พลเมืองโลก)

พันธกิจ (Mission)

  1. รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  2. ประสานงานกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  3. พัฒนาหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปให้ทันสมัยสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย และ แนวโน้มการพัฒนาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  4. ติดตามและควบคุมมาตรฐานการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป        
  5. ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ผู้สอนให้เข้าใจหลักการ และเทคนิคการสอนในรายวิชาศึกษาทั่วไป