หน้าหลัก      ติดต่อสำนักฯ

สำนักนวัตกรรมการสอนและการศึกษาทั่วไป
ห้อง VV109 ชั้น 1 อาคารวิวรณ์
มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
อำเภอเมือง จังหวัดเขียงใหม่ 50000

โทรศัพท์ 053-581478 ภายใน 7333

email : gepayap@payap.ac.th